Træningsplanner er lagt her

Vedtægter for

Jyderup Løbe- og Motionsklub


Ændret vedr. § 10, 13 og 14 på generalforsamlingen 14. marts 2012

§ 1. Jyderup Løbe- og Motionsklub med hjemsted i Holbæk kommune, blev stiftet den 16. september 2000. Foreningen er startet på et folkeligt grundlag, med udgangspunkt i nedennævnte vedtægter som benyttes i Dansk Idræts Forbund.


§ 2. Foreningens formål er at dyrke løb, cykling og gang på alle niveauer, samt på anden måde at fremme motion og idræt.


§ 3. Som aktivt medlem kan enhver optages.


§ 4. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens

sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten

underskrives af forældre/værge.


§ 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af

året. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har økonomisk

mellemværende med foreningen.


§ 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen

betaling af kontingentet fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det slettes af foreningens

medlemsliste. Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.


§ 8. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at bliver hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.’

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres ved førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring i foreningens vedtægter.


§ 9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen udsendes senest 14 dage før den fastsatte dato. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (vælges i henhold til § 13)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt


§ 11. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og

foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 & 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. § 9.

For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemningen skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal

indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettiget medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal

generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Tillæg til vedtægterne besluttet på generalforsamlingen 14. marts 2012:

Bestyrelsens forslag om at mindske bestyrelsen med 2 medlemmer blev vedtaget, således at bestyrelsen bliver på 5 medlemmer + 2 suppleanter.

Bestyrelsen består af en kasserer, en sekretær og yderligere 3

medlemmer og vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

I tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem træder ud af arbejdet, indtræder suppleant i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


§ 14. Bestyrelsen fastsætter selv sin foreningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved økonomiske dispositioner over 5.000,00 kr. kræves underskrift af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.


§ 15. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.


§ 16. På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen to revisorer og to

revisorsuppleanter – jf. § 10. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er

regnskabsmæssig revision, driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.


§ 17. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun sættes på en dagsorden til en

ekstraordinær generalforsamling i det øjemed at nedlægge foreningen.

Til denne beslutningsdygtighed kræves at 2/3 af foreningens stemmeberettigede

medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre. Beslutningen herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2001.

Ændret vedr. § 10, 13 og 14 på generalforsamlingen 14. marts 2012


Copyright © Jyderup løbe- og motionsklub


Træningstider:

Løb:

søndag kl.10

onsdag kl. 17


Powerwalk/Stavgang:

søndag kl.10

onsdag kl. 10 og 17